𝗧𝗛𝗘 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 𝗜𝗦 𝗢𝗡 𝗧𝗢𝗠𝗢𝗥𝗥𝗢𝗪!!

✅ Nâng cấp tính năng SPIN
✅ Tối ưu hóa hệ thống
✅ Và một số thay đổi trong DApp

Tính năng Spin giờ sẽ cho phép người chơi được quay nhiều lần một lúc, giảm tối đa phí gas mà người chơi phải gánh! Không chỉ vậy, bạn còn nhận được mức giá cực hời khi xoay nhiều lần một lúc. Tìm hiểu thêm về Spin tại đây:

👉 https://docs.moniwar.io/gamefi/spin

Ngoài ra Moniwar cũng sẽ tiến hành update toàn bộ hệ thống nhằm mang lại một trải nghiệm “mượt mà” hơn cho người chơi. Trong thời gian bảo trì, chúng tôi khuyến cáo các Quỷ Vương không nên truy cập vào DApp để tránh xảy ra xung đột và mất mát.

👉 Thời gian bảo trì dự kiến: 10h ~ 16h ngày 7/12/2022

— — — — —

❄️PLAYNOW | 🌏Website | ✨Medium | ✨Twitter
🍻Telegram Group Global | ☀️Facebook
🍻Telegram Channel Global | 🌤Discord

— — — — —

📌 Join Moniwar now: https://moniwar.io/playnow
▶️ For new players, pls check our White Paper: https://docs.moniwar.io/
▶️ Buy Pet here to start your journey: https://dapp.moniwar.io/nft/market

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store